„Tarcza antykryzysowa” – projekt jeszcze nie podpisany

mar 26

„Tarcza antykryzysowa” – projekt jeszcze nie podpisany

Materiał opracowany na podstawie informacji Gazety Wyborczej z dnia 26.03.2020.
oraz projektu zmianie Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiany w Ustawie zapisano w 93 punktach podzielonych na cztery rozdziały.

I. Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw

II. Odroczenia w realizacji niektórych obowiązków

III. Zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników

IV. Rozwiązania umożliwiające i usprawniające realizację zadań

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw

 1. Zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy.

Ważne jest to, że ze zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać tylko płatnicy (zatrudniający od 1 do 9 osób) i samozatrudnieni, którzy osiągnęli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie, nie wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli poniżej 15 681 zł).

 1. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 2. Przesunięcie (fakultatywne) terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące od marca do maja 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody są niższe o co najmniej 50 proc.).
 3. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.
 4. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.
 5. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 6. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu z 2019 r.
 7. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 8. Odstąpienie od stosowania w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody są mniejsze o co najmniej 50 proc.).
 9. Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące od marca do grudnia 2020 r.
 10. Odroczenie wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 11. Czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych, gdy nie są one zależne od wielkości przychodów lub dochodu przedsiębiorcy.
 12. Obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.
 13. Zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych usprawniające i przyspieszające wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniesione zostały przez przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r., jak również eliminujące wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat.
 14. Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości.
 15. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dotyczy organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, możliwy voucher w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy.
 16. Wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo mogłaby być kontynuowana pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności – wsparcie będzie możliwe w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jak również w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ich odwołania.
 17. Zmiany w prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych, oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności.
 18. Utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji dla średniego i dużego przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy (kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia ze środków FGP nie może przekroczyć 80 proc. wartości niespłaconej kwoty kapitału kredytu.
 19. Rozszerzenie katalogu usług finansowych KUKE SA w zakresie ubezpieczeń eksportowych o m.in. kredyty obrotowe i inwestycyjne na cele inwestycji zagranicznych.
 20. Umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego – modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.
 21. Określenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych nowo udzielanych pożyczek w trakcie i po okresie szczytu epidemii.
 22. Podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 23. Uproszczenie procedury odraczania i umarzania m.in. przedsiębiorcom czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością organów publicznych.
 24. Wprowadzenie przepisów umożliwiających radom gminy:
  1. wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  2. przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

II. Odroczenia w realizacji niektórych obowiązków

 1. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).
 2. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT o 3 miesiące, tj. od 1 lipca 2020 r.
 3. Przesunięcie o pół roku obowiązku dotyczącego pracowniczych planów kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach – zmiana terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK (odpowiednio do 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r.).
 4. Przesunięcie o trzy miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 5. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
 6. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z trzydniowego do 14-dniowego).
 7. Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.
 8. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 9. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 10. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.
 11. Umożliwienie w 2020 r. organom administracji miar odraczanie terminu dokonania legalizacji i zezwalanie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych wobec których dokonano takiego odroczenia, ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 12. Przedłużenie terminów dot. schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.
 13. Wydłużenie terminu na przystąpienie do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego.
 14. Ograniczenie obowiązków w zakresie rotacji firm audytorskich.
 15. Przedłużenie obowiązywania okresu przejściowego dot. dokonywania nabyć paliw opałowych na „starych zasadach” (z 31 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.).
 16. Wydłużenie terminów na realizację niektórych obowiązków przez organizacje pozarządowe.
 17. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).
 18. Wydłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę) z mocy prawa, jak również wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i następujących po nim 30 dni.
 19. Wydłużenie w czasie terminów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 20. Zmiany dot. kinematografii (filmem będzie również utwór, który z uzasadnionych przyczyn nie miał premiery kinowej, zawieszony zostanie obowiązek raportowania dot. liczby widzów, biletów, przychodów, uelastycznione będą terminy składania wniosków o wsparcie produkcji audiowizualnej).
 21. Umożliwienie Ministrowi Finansów określania, w drodze rozporządzenia, innych terminów m.in. przekazania danych, informacji, deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień, wniosków, składek, opłat oraz wpłat, jak również innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu określonych sprawozdań lub informacji, w celu wsparcia podmiotów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w okresie stanu epidemicznego lub epidemii.
 22. Przesunięcie terminów działań związanych z ochroną środowiska: planów budowy sieci stacji ładowania, planów ochrony powietrza, terminów sprawozdawczych dla przedsiębiorców, postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne.
 23. Wydłużenie terminu ważności orzeczeń:
  1. o częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia,
  2. o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych,
  3. lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służ i organów, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

III. Zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników

 1. Dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym ze środków FGŚP w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia lub przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  1. nie mniej niż o 15 % (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub
  2. nie mniej niż o 25 % obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

ze środków FGŚP przysługują środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników oraz części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zależności od spadku obrotów.
 2. Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane:
  1. dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15 % w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 % przeciętnego wynagrodzenia,
  2. dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.
 1. Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego:
  1. o ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia

18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,

  1. na opiekę nad chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu, c. o rolników.
 1. Poszerzenie sytuacji, w której zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać, o niemożność sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.
 2. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (uprawnienie Rady Ministrów).
 3. Zwolnienie rolników z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r.
 4. Podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (kwota bazowa: z 1800 zł na 1950 zł w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z 1125 zł na 1200 zł przy stopniu umiarkowanym, dodatek do kwoty bazowej: z 600 zł odpowiednio na 1200 zł oraz 900 zł).
 5. Zapewnienie dofinansowania ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, finansowania działalności centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej z przyznanych dotacji, finansowania działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłaty świadczenia integracyjnego dla uczestników centrum integracji społecznej, zabezpieczenie środków na funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (w ramach programu MALUCH+), zapewnienie – rekompensaty kosztów płacy za zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych Zakładom Aktywności Zawodowej, w przypadku zawieszenia działalności tych podmiotów.
 6. Poszerzenie grupy osób mogących wykonywać pracę zdalnie o funkcjonariuszy poszczególnych służb i organów niezatrudnionych na umowę o pracę.
 7. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).
 8. Umożliwienie pracodawcom odpowiadającym za elementy infrastruktury krytycznej oraz stacje paliw, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających nieprzerwane działanie tych przedsiębiorstw (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych).
 9. Zagwarantowanie młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego obligatoryjnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (gdy pracodawca wypłaci wynagrodzenie za ten okres zostanie mu zrefundowane na podstawie obowiązującej umowy refundacyjnej).

IV. Rozwiązania umożliwiające i usprawniające realizację zadań

 1. Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania).
 2. Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.
 3. Umożliwienie ustalenia przez właściwego ministra do spraw ochrony zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwych do spraw gospodarki i rolnictwa i rozwoju wsi, maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług, mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.
 4. Ukonstytuowanie instytucji odstępstwa od wykonywania przewozu regularnego i przewozu regularnego specjalnego zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu na ich wykonywanie, na czas występowania zagrożenia rozprzestrzeniania się COVID-19 (w przypadku konieczności podjęcia czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej, braku rentowności wykonywanych przewozów, będących skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności).
 5. Wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie, w tym takich rozszerzających zakres ww. inwestycji.
 6. Zniesienie obowiązku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej osobom lub rodzinom jej wymagającym i pozostającym w odosobnieniu ze względu na podejrzenie o zakażenie lub o chorobę zakaźną (wystarczająca będzie rozmowa telefoniczna z pracownikiem socjalnym, analiza dokumentów lub oświadczenie osoby ubiegającej się, informacje udostępnione przez właściwe podmioty).
 7. Przedłużenie na dotychczasowych warunkach czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy.
 8. Możliwość wydania tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”.
 9. Wyłączenie BGK z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wdrażaniu instrumentów finansowych mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw.
 10. Możliwość zapewnienia przez Instytucję Zarządzającą wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych przyczyniających się do niwelowania skutków COVID-19, wdrażanych przez BGK.
 11. Wyłączenie stosowania warunku ograniczającego okres spłaty kredytu udzielnego przez BGK w ramach programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego do maksymalnie 30 lat w przypadku okresowego zawieszenia spłaty kredytu przez BGK w związku z kryzysem COVID-19.
 12. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych niezbędnych w celu przeciwdziałania COVID-19 – wymagane będzie niezwłoczne poinformowanie organu administracji architektoniczno-budowlanej.
 13. Zmiany w zakresie organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
 14. Upoważnienie ministra właściwego do spraw rodziny do czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania, w określonych przypadkach, żłobków i klubów dziecięcych.
 15. Zmiany dot. biegu terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, terminu na złożenie w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski oraz terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020 r. (bieg terminów na nowo od 1 lipca 2020 r.).
 16. Uregulowanie wpływu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii na bieg terminów procesowych i materialnoprawnych oraz na kształt niektórych stosunków prawnych (w szczególności wstrzymanie nierozpoczętego i przerwanie albo zawieszenie rozpoczętego biegu terminów procesowych).
 17. Możliwość wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
 18. Zniesienie obowiązku obecności funkcjonariusza przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celnoskarbowej.
 19. Umożliwienie ministrowi ds. finansów publicznych delegowania uprawnień funkcjonariuszy w KAS na innych pracowników KAS w celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań, skrócenie czasu trwania postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.
 20. Przedłużenie terminu stypendiów sportowych dla sportowców, którzy podczas stanu zagrożenia nie mogli brać udziału w zawodach sportowych (np. z powodu przełożenia igrzysk olimpijskich) oraz wyłączenie konieczności pozbawienia stypendium sportowego w przypadku braku realizacji szkolenia sportowego wywołanego ograniczeniami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym.
 21. Wsparcie finansowe podmiotów realizujących zadania z obszaru kultury fizycznej.
 22. Przedłużenie ważności certyfikatów operatora numerów alarmowych do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ułatwienie pozyskania uprawnień operatorów numerów alarmowych.
 23. Wprowadzenie kar pieniężnych za naruszenie obowiązków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.
 24. Zapewnienie możliwości sprawowania przez sądy wymiaru sprawiedliwości w określonych kategoriach spraw pilnych w przypadku konieczności poddania kwarantannie sędziów, asesorów sądowych lub pracowników sądu (powierzenie zadań innemu sądowi, uproszczony tryb delegowania sędziów do innego sądu), wydłużenie terminów na sporządzenie i przekazanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 25. Rozszerzenie zakresu stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego.
 26. Wydłużenie okresu pobierania stypendium przez aplikantów aplikacji sędziowskiej egzaminowanych w 2019 r. o 3 miesiące.
 27. Umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie mogą być poddani kwarantannie (możliwość głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość).
 28. Zmiany usprawniające przebieg interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej, jak również Służby Więziennej.
 29. Warunkowa możliwość utylizacji odpadów medycznych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów technologicznie do tego przystosowanych (odpowiednie temperatury spalania itp.), które nie posiadają wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.
 30. Rozwiązania zapewniające ciągłość działania terenowych organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w tym umożliwienie organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego oraz działającym kolegialnie organom organizacji obrad i podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz korespondencyjnie.
 31. Zmiany usprawniające finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. umożliwienie zmiany planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych w sposób pozwalający na szybkie reagowanie, zmiany przez jednostki samorządu terytorialnego, utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, umożliwienie zasilenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w formie dodatkowych kredytów z BGK.